Niệm Phật 3 Ngày Tinh Tấn ( PHẬT TAM )

31 Oct 05:00 - 20:30 31 Oct 05:00 - 20:30 - Chaudok Chaudok
Chùa Kim Tiên Chùa Kim Tiên
Chu a Kim Tiên, â p Phu Ho a, Huyê n Ti nh Biên, An...   More info

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm ( Đại Lễ Cầu Siêu )

04 Nov 05:00 - 05 Nov 20:30 04 Nov 05:00 - 05 Nov 20:30 - Chaudok Chaudok
Chùa Kim Tiên Chùa Kim Tiên
Chu a Kim Tiên, â p Phu Ho a, Huyê n Ti nh Biên, An...   More info


© 2017 Siguez