Ngân hàng số - Xu hướng tương lai

23 Jan 19:30 - 21:00 23 Jan 19:30 - 21:00 - Hanoi Hanoi
The Mahogany Coworking Space The Mahogany Coworking Space
Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của Fintech, cùng với kê t quả của xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 đã đặt ra yêu cầu rất lớn trong việc số hóa, thay đổi cơ bản và toàn diện m   More info


© 2018 Siguez