Hội thảo & học thử CIMA, môn F1 - Báo cáo tài chính & thuế

25 Jan 18:30 - 20:30 25 Jan 18:30 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
Chương trình CIMA được xây dựng trên nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu CGMA nên được công nhận rộng rãi trên toàn cầu về kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp...   More info


© 2018 Siguez