Past Events

Khai giảng Khóa Coaching Skills-Huấn luyện và Kèm cặp nhân viên

22 May 08:30 - 23 May 17:00 22 May 08:30 - 23 May 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
VMP Global Training VMP Global Training
Huấn luyện nhân viên là quá trình áp dụng phương pháp đào tạo cụ thể để để định hướng nhận thức, rèn luyện phát triển năng lực cho nhân viên, tôi luyện những kỹ năng, thế mạnh đã...   More info


© 2019 Siguez