EIU’s Got Talent (Season 6)

20 Apr 18:00 - 21:00 20 Apr 18:00 - 21:00 - Thu Dau Mot Thu Dau Mot
Eastern International University Eastern International University
I. Đối tượng tham gia: -Sinh viên EIU -Giảng viên, cán bộ, chuyên viên của EIU. -Khách mời các trường Đại học. II. Hình thức và thời gian đăng kí: 1. Hình thức Đăng ký: Đăng...   More info


© 2018 Siguez