KHAI QUAN: Đoàn Lân HẢI UY Đường

01 Jan 08:00 - 10:30 01 Jan 08:00 - 10:30 - Võ Xu Võ Xu
Chùa Quảng Minh Võ Xu Chùa Quảng Minh Võ Xu
Tổ chức múa lân sư rồng. Biểu điễn trươ c quần chúng...   More info


© 2017 Siguez